Klubvedtægter 

 • §1  NAVN
  Foreningens navn er Simon’s Golf Club (herefter benævnt SGC). Navnet og logo kan ikke senere ændres.
 • §2  HJEMSTED
  SGC’s hjemsted er Fredensborg kommune.
 • §3  FORMÅL
  SGC’s formål er at drive en golfklub med dertil hørende sportslige aktiviteter og arbejde for, at de nødvendige faciliteter er til stede, således at klubbens medlemmer opnår de optimale forhold for udøvelse af spil.
 • §4  DANSK GOLF UNION
  Klubben er medlem af Dansk Golf Union.
 • §5  MEDLEMMER
  SGC’s medlemmer optages på følgende betingelser:
  SGC kan som medlemmer optage enhver, der har erhvervet golfcertifikat i henhold til aftale med Simon`s Golf A/S.Ejere af ægtepar-certifikat er hver især medlem af klubben.
 • §6  KONTINGENT
  Kontingent til klubben betales af den årlige afgift fra medlemmerne/golfcertifikatejerne til Simon’s Golf A/S, idet selskabet afgiver 6 % af årsafgiften som klubkontingent.Denne bestemmelse kan ikke ændres, så længe Overenskomst mellem Simon’s Golf A/S og Simon’s Golf Club er gældende.Herudover kan klubben efter vedtagelse på en generalforsamling fastsætte et tillægskontingent, der i så fald opkræves af klubben selv.
 • §7  GENERALFORSAMLING
  SGC’s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Fredensborg kommune i marts måned. Indkaldelse sker senest tre uger før generalforsamlingen enten ved meddelelse i klubbladet eller ved email.Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.På generalforsamlingen har hvert medlem, som skal være myndig efter dansk lovgivning, én personlig stemme, idet ejere af firma-certifikater dog er tillagt et antal stemmer svarende til det antal spillere, der til enhver tid måtte være omfattet af firma-certifikatet. Afstemning kan ske i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet medlem, idet et medlem dog højst kan afgive 5 stemmer i henhold til fuldmagt.Stemmeretten er betinget af rettidigt indbetalt kontingent.Fuldmagt fra firma-certifikatejere skal være udstedt af firmaets tegningsberettigede ledelse.

  Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang, hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, når en tidligere generalforsamling beslutter det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med tre ugers varsel ved meddelelse i klubbladet eller ved email.

  Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 •  §8  DAGSORDEN
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget samt beslutning om eventuelt tillægskontingent.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen  senest 1. februar i det år generalforsamlingen afholdes.

Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra medlemmerne fremlægges til eftersyn på klubbens kontor 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

 • §9  BESTYRELSEN
  Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår halvdelen af bestyrelsens medlemmer (evt. oprundet). Genvalg kan finde sted.Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i Danmark.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorér sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol

 • § 10  Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af                 fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 • § 11  Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

Ethvert udvalg skal referere til et bestyrelsesmedlem, som har det overordnede ansvar for udvalget. Bestyrelsen skal          godkende udvalgenes medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

 • § 12  REGNSKABSÅR
  SGC’s regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Det første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 1993.
 • § 13  SPILLET
  For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.Fastsættelse af handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem.Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelse af medlemmer kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning.Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.
 • § 14  VEDTÆGTSÆNDRINGER
  Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Indkaldelse skal ske ved meddelelse i klubbladet eller ved email. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede, stemme-berettigede medlemmer, uanset disses antal.
 •  § 15  UDMELDELSE
  Ved overdragelse af golfcertifikat(er) ophæves medlemskabet af SGC med omgående virkning.
 •  § 16  KLUBBENS OPLØSNING
  I tilfælde af SGC’s opløsning, vedtaget i henhold til § 7, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

—ooOoo—

Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling d. 12. januar 1993 med ændringer vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamlinger den 15. april 1997, den 15. april 1999 og den 6. april 2010.