Generelle turneringsbetingelser
Alle turneringer afvikles efter Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s regler samt de til enhver tid gældende lokale regler.

Der afholdes turneringer, hvor der kan være opstillet særlige propositioner. Propositionerne vil altid være tilgængelige i Golfbox. Når intet andet er oplyst, vil det altid være klubbens generelle turneringsbestemmelser, som anført nedenfor, der er gældende.

Deltagere 
Klubturneringer er åbne for aktive medlemmer af SGC med World Handicap System (WHS)-handicap.

Tilmelding og starttid 
Turneringer afvikles fra rød/gul tee, hvor intet andet er anført, og gældende er kun lokale regler, der er meddelt på scorekort eller ved opslag fra Turnerings- og/eller Baneudvalget. Overtrædelse af lokale regler medfører straf.

En turnering – herunder klubmesterskaberne – forudsætter mindst 6 deltagere/par.

Tilmelding skal ske på www.golfbox.dk. Ved enkelte turneringer er tilmeldingen bindende. Hvor intet andet er meddelt, er sidste tilmeldingsfrist tirsdag før turneringens afvikling. Startlisten er tilgængelig på www.golfbox.dk.

Turneringsfee og afbud
Senest 15 min. før starttidspunkt angivet på startlisten, skal spilleren have betalt turneringsfee og afhentet scorekort ellers gives pladsen videre til medlemmer på ventelisten. Ved gunstart er seneste mødetidspunkt 30 min. før starttidspunktet for gunstarten ellers gives pladsen videre til medlemmer på ventelisten. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee også i tilfælde af afbud, hvis ikke der er meldt afbud senest kl. 12.00 dagen før turneringen ved meddelelse til turneringsleder. Kontaktdata til turneringsleder fremgår af turneringspropositionerne i Golfbox.

Hvis intet andet er opført i propositionerne betales 150 kr. i turneringsfee. Turneringsfee-restance udelukker deltagelse i turneringer inkl. klubber i klubben, indtil restancen er betalt.

Mødetid
Mødetid ved tee-stedet senest 5 min. før start. Spillerne skal starte på de tidspunkter og i den rækkefølge, som fremgår af startlisten. Ved gunstart skal alle møde senest 5 min. før start. Har man 2. start på et hul, så skal man stadig møde samme tid som de øvrige spillere.

Ved for sent fremmøde inden for 5 min. efter starttiden idømmes 2 strafslag i slagspil og tab af første hul i hulspil. Senere ankomst medfører diskvalifikation. I tilfælde af force majeure kan der dispenseres.

Manglende afbud/udeblivelse fra en klubturnering medfører 1 spilledags karantæne for klubturneringer optaget i turneringskalenderen (excl. klubmesterskaber).

Aflysning af turnering
Turneringsudvalget forbeholder sig til enhver tid ret til at aflyse en turnering, uanset grund.

Forsinkelse af spillet
Utilbørlig forsinkelse af spillet i henhold til det af turneringsledelsen fastsatte tidsskema vil efter advarsel og ikke afhjulpet på efterfølgende to huller medføre 1 strafslag (jf. regel 6-7), gentagen forseelse 2 strafslag, herefter diskvalifikation. For hulspil gælder regel 6-7 uden ændringer.

Brug af afstandsmålingsudstyr
For alt spil på denne bane er det tilladt at anvende instrumenter, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med Regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset om han i virkeligheden ikke har anvendt nogle af disse yderligere funktioner.

Scorekort og placeringer
Scorekort afleveres til turneringsledelsen i nøje overensstemmelse med golfreglerne (§ 6-6 b). Scorekort, der af turneringsledelsen bedømmes ulæselige eller mangelfulde, kan medføre diskvalifikation. I turneringer med elektronisk scoreindberetning af scores med markør (uden fysisk scorekort), skal både spiller og markør have underskrevet scores elektronisk, før den er gældende. Se manual for scoreindtastning med markør her

Hvor intet andet er meddelt, afgøres placeringerne ved lige resultat således: Hulspilsturneringer, der slutter all square, fortsættes hul for hul, indtil en afgørelse er fundet. I turneringer spillet efter slagspilsregler benyttes matematisk metode, hvor den laveste score (netto) på de sidste 18 – 9 – 6 – 3 huller tæller. Hvis stadig lige: Lodtrækning. I klubturneringer med gunstart og slagspil stableford benyttes matematisk metode, hvor den højeste stableford-score på de sidste 9-6-3 og sidste lige huller tæller. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Anke
Anke vedr. kendelse eller etikette i forbindelse med en turnering skal være klubkontoret i hænde senest 8 dage efter turneringens afholdelse.

Præmieoverrækkelse
Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt sker umiddelbart efter turneringens afslutning. Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelsen forudsættes for modtagelse af præmien. I modsat fald bibeholdes placeringen, hvorimod præmien tabes. En spiller kan modtage både brutto- og nettopræmie.

Tættest på pinden præmier (klubturneringer)
Der er oftest præmie til tættest på pinden på alle par 3 huller. Spillers markør foretager opmåling med flagstangen, noterer resultatet på scorekortet og skriver resultatet på opslag ved klubhus efter runden.