Januar 2018

Ordens- og Etiketteregler for spil og ophold i Simon’s Golf Club 27-hullers bane, driving range, ITC, Par-3 bane og Putting Green

Spil på banerne i Simon’s Golf Club er underkastet The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew’s golfregler, herunder R&A/DGU’s Ordens- og Etiketteregler samt de alment gældende etiketteregler, således som de er beskrevet i ”Sund fornuft på golfbanen” samt ”Golf i Bobler”.

Inden spil på banen er alle spillere forpligtet til at gøre sig bekendt med de gældende lokalregler samt nærværende ordensregler.

Høflige henstillinger fra Administration, Ordens- og Etiketteudvalg, banekontrol samt klubbens bestyrelsesmedlemmer skal altid efterleves.

Sanktioner: For overtrædelse af Ordens- og Etikettereglerne er der bestemt følgende retningslinjer:

Greenfee gæster: Det skal understreges, at medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne. Hvis et medlem har en gæst med, der bryder reglerne, f.eks. undlader at betale greenfee, vil det også få konsekvenser for medlemmet.’

En gæst, der overtræder Ordens- og Etikettereglerne, kan af personale ansat af Simon’s Golf A/S eller et medlem af bestyrelsen i Simon’s Golf Club, uden varsel blive bedt om at forlade banen. Regelbryderens hjemmeklub vil få en påtale tilsendt indeholdende dato og tidspunkt samt oplysning om hvilken regel, der er blevet overtrådt. Betalt green-fee vil ikke blive refunderet, og gæsten vil få karantæne for spil på Simon’s Golf Club’s bane i 3 måneder. Ved grov overtrædelse og gentagelse i 1 år.

Hvis den, der uden betaling af green-fee, spiller i selskab med et medlem af Simon’s Golf Club, opkræves medlemmet for den manglende green-fee betaling, hvis medlemmet er eller bør være bekendt med forseelsen. Medlemmerne har ansvar for, at deres gæster er bekendt med reglerne og overholder dem. cfr. ovenfor.

Medlemmer: Alle medlemmer af Simon’s Golf Club forventes at læst og overholde nærværende Ordens- og Etiketteregler.

Det er medlemmer af bestyrelsen, Ordens- og Etiketteudvalget samt personale ansat i Simon’s Golf A/S (Marshalls, administration, green-keeper-stab, Pro-Shop, Lakeside og Albatross), der har beføjelsen til på stedet at vurdere om der er sket et regelbrud. De pågældendes anvisninger skal følges uden diskussion. Medlemmet har dog ret til skriftligt at fremkomme med sine kommentar overfor Orden’s & Etikette udvalget.

Bestyrelsesmedlemmer, ansatte og banekontrol kan pålægge et medlem eller en gæst, der overtræder ordens- og etikettereglerne, en sanktion. For gæsters vedkommende vil hjemmeklubben – såfremt sanktionen er påtale eller bortvisning – få skriftlig information, der vil indeholde oplysning om dato og tidspunkt for forseelsen, forseelsens art samt den anvendte sanktion.

I tilfælde af uregelmæssigheder anvendes følgende sanktionsmuligheder:

 • Henstilling
 • Advarsel/Karantæne
 • Bortvisning

Henstilling gives, når en spiller ikke iagttager almindelige hensyn til bane og/eller andre spillere, så som manglende genplacering af turfs, opretning af nedslagsmærke, rivning af bunker eller når der i øvrigt gøres skade på baneanlægget eller der udvises generende adfærd over for andre spillere. Henstillinger skal følges øjeblikkeligt.

Advarsel gives, når en spiller konkret overtræder nærværende Ordens- og Etiketteregler, eller når overtrædelsen er af alvorlig karakter, herunder negativ reaktion på vejledning fra påtaler (se ovenfor). Ligeledes gives der påtale, når forseelsen er af sikkerhedsmæssig karakter. Påtaler indberettes til Ordens- og Etiketteudvalget.

Bortvisning sker, når en spiller ikke har lovlig adkomst til spil på banen, f.eks. har karantæne for spil på anlægget. Ligeledes sker der bortvisning, når en spiller pådrager sig en gentagen påtale, eller når en forseelse har direkte sikkerhedsmæssig karakter. Bortvisninger indberettes til Ordens- og Etiketteudvalget. Udvalget vurderer ophævelse eller ikendelse af yderligere sanktioner.
En spiller kan indbringe påtaler og bortvisninger for klubbens Ordens- og Etiketteudvalg med henblik på prøvelse af sanktionens berettigelse. Indbringelse har ikke opsættende virkning.

Ordens- og Etiketteudvalget kan ophæve eller stadfæste sanktionen og kan ikende yderligere sanktioner.

Sanktionering sker efter følgende retningslinjer:

Henstilling: Skriftlig advarsel som registreres med et ”gult kort”
Advarsel & Bortvisning: Skriftlig advarsel med karantæne for benyttelse af hele anlægget – karantæne kan ske i op til 3 måneder.

Ved gentagende overtrædelse af nærværende regler vil Ordens- og Etiketteudvalget vurdere om karantænen evt. skal forlænges eller overtrædelsen er af så grov karakter, at det medfører eksklusion af klubben.

Spillets ånd
Golf spilles for det meste uden at der er en dommer til stede.
Spillet funderer sig på den enkeltes ærlighed og oprigtige intention om at vise hensyn over for andre spillere og at spille efter Reglerne. Alle spillere bør opføre sig disciplineret og udvise høflighed og sportsånd til alle tider, uanset hvor konkurrencemindede de er.
Dette er golfspillets ånd!

Banelukninger og aktuelle informationer er vist på Starterhuset og Simon’s Golf Club’s hjemmeside – www.simonsgolf.dk – samt under beskeder i Golfbox. Det er spillernes ansvar at læse informationerne på starterhuset før runden påbegyndes.

Spil på 18-hullers og 9-hullers bane samt Par 3 bane Ved spil på banerne skal der altid udvises størst mulig hensyn til at beskytte banerne samt vores træningsanlæg. Nedenstående regler er derfor gældende uanset om du spiller 9-hullers, 18-hullers eller Par 3 bane eller befinder dig på træningsområderne eller putting green:

 • Nedslagsmærker på greens skal straks rettes op
 • Prøvesving på tee-stederne er ikke tilladt
 • Turf på fairways skal altid lægges på plads
 • Der skal anvendes golfsko med softspikes
 • Bunkers skal altid rives for både fodspor og andre ujævnheder så sandet ligger jævnt
 • Riverne i bunkers skal lægges tilbage helt ned i bunkerne
 • Hulkanter på green skal altid beskyttes – undgå at træde tæt på hulkanten og vær forsigtig med håndtering af flagstangen samt opsamling af bolden fra hullet
 • Flagstænger skal altid forsigtigt løftes, lægges og genplaceres med hånden, så der ikke sker skade på hulkant eller green – der må ikke anvendes putter/jern til at lægge/løfte flagstangen
 • Et køllehoved må ikke anvendes til opsamling af bolden fra hullet
 • Alt affald, cigaretskodder, papir, flasker m.v. skal altid smides i de opstillede skraldespande eller medtages i golfbaggen.
 • Spil på banen finder altid sted med start fra l. tee på hhv. 18-hullers og 9-hullers banen
 • Start fra andre steder er ikke tilladt, og kan medføre karantæne
 • Greenkeeperne har fortrinsret på banen – afvent altid der vinkes for videre spil
 • Starttid forudbestilles i tidsbestillingssystemet Gofbox – alternativt i ProShoppen
 • Alle medlemmer af klubben skal bære gyldigt medlemsbevis synligt på bag eller vogn, og alle greenfee gæster skal tilsvarende have en synlig gyldig greenfee kvittering
 • Greenfee gæster skal være aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende international golf union
 • Ethvert medlem har før start pligt til at sikre sig, at medspillerne opfylder disse betingelser
 • Og husk altid, at klubben er uden ansvar for spilleres og gæsters værdier og effekter
 • Alle spillere skal oplyse medlemsnr. og navn til SGC’s bestyrelse og SG A/S personale hvis forespurgt

For at sikre en god oplevelse for alle, er det vigtig at der er opmærksomhed på spilletempoet

 • Der må ikke spilles i hold med mere end 4 bolde
 • En 2-bold har fortrinsret for en 3- og 4-bold og skal uopfordret lukkes igennem – i weekends har 2-bolde dog ikke fortrinsret
 • 1 bolde har ingen fortrinsret og skal lade enhver match gå igennem
 • Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis gruppen taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang, Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart, at gruppen bagved kan spille hurtigere, skal den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem
 • Der udøves banekontrol på hele baneanlægget og alle træningsområder. Banekontrollens anvisninger skal til enhver tid følges. I modsat fald er banekontrollen bemyndiget til at foretage sanktioner
 • Hver spiller skal have et sæt golfudstyr på banen
 • Spillerne skal altid anbringe sin trolley/bag således, at man hurtigt kan gå videre til næste green
 • Hvis en spiller tror at hans bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller out of bounds, bør han spille en provisorisk bold for at spare tid

Undgå altid:

 • Langsomt spil og unødvendige prøvesving samt støjende adfærd
 • Anvendelse af mobiltelefon – dette bør kun ske under størst mulig hensyntagen til øvrige personer, det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon i Albatross Bar og Lakeside Restaurant

Det er ALDRIG tilladt at:

 • færdes med golf carts, el-golfvogne og trolleys over tee steder, greens og imellem bunkers og greens
 • smide skrald, flasker og cigaretskod på banen
 • udøve øvelsesspil på og mod banernes greens
 • udøve øvelsesslag fra banernes bunkers
 • foretage prøvesving på tee-stederne
 • medtage hunde og barnevogne på anlægget
 • Tale i mobiltelefoner indendørs i Lakeside, Albatross og Ship Shape
 • spise medbragt mad eller nyde medbragte drikkevarer på terrassen eller i klublokalerne – mad og drikkevarer skal købes i bar/restaurant – øl, vin og spiritus serveres ikke til personer under 18 år
 • tee off ved tåge før man har en sigtbarhed på min. 250 m.
 • spille banen ved frost/sne.

Inden trolleys/bags bringes til skabsrummene skal trolleys, hvis det er nødvendigt, renses/vaskes i trolleyvaskeren – beliggende ved klubhuset. For at undgå unødvendigt græs og jord indendørs, bør sko om nødvendigt altid rengøres – enten med højtryksrenser ved vaskeplads eller på de opstillede skorensere.

Dress Code For damer/herrer kræves:

 • polo-shirts med ærmer & krave
 • skjorter med ærmer & krave
 • turtlenecks/rullekrave med ærmer
 • golfshorts eller lange golfbukser
 • sokker/strømper er påkrævet
 • golfsko – metalspikes ikke tilladt

For damer er det desuden tilladt at bære:

 • polo-shirts – uden ærmer – med krave
 • golf-skorts
 • golfbluser med og uden krave

Det er IKKE tilladt at bære bukser/shorts som er ”baggy”, hullede, afklippede, lavtaljede/”whale tail” eller ”sagging”.

IndendørsTræningsCenter (ITC):

 • ITC kan benyttes af alle aktive medlemmer af Simon’s Golf Club
 • rygning er ikke tilladt i ITC
 • snak og samtale ved udslagsstederne samt anvendelse af mobiltelefon skal foregå således, at det ikke er til gene for personer, der træner
 • øvrigt omfatter regler for Bane og Klubhus også ITC

Par-3 banen:

 • man kan spille banen rundt så mange gange man vil, dog skal hullerne spilles i rækkefølge og spil på banen skal påbegyndes på hul nr. 1
 • man kan spille en – max. 2 bolde hvis der ikke er kø
 • det er ikke tilladt at spille med træningsbolde
 • det er ikke tilladt at bruge de enkelte huller som range huller, hvor man spiller til det samme hul med mange bolde
 • nedslagsmærker på greens skal rettes op og opslåede græstørv skal lægges på plads
 • hunde og barnevogne må ikke medbringes
 • der må maksimalt spilles i 4-bolde
 • må ikke spilles ved sne/frost

Driving range:

 • det er kun tilladt at slå ud fra de anlagte måtter og kun i retning ud på driving range
 • boldkurvene skal altid stilles tilbage til boldmaskinen efter brug
 • det er ikke tilladt at gå på tværs af indspilsgreen/øve-green med eller uden bærebag – brug altid de anlagte stier
 • træningsbolde der måtte være gået i stykker skal smides i de opstillede skraldespande
 • samtale og anvendelse af mobiltelefon bør foregå uden gener for personer der træner
 • udslagsmåtterne må benyttes selvom banen er lukket pga frost, dog ikke bunker og greens

Øve-bunker og indspilsgreen:

 • der skal altid rives i bunker efter brug
 • det er ikke tilladt at bruge træningsbolde på indspilsgreen
 • puttetræning på indspilsgreen bør så vidt muligt undgås – træning af indspil har fortrinsret
 • overalt omkring indspilsgreen lægges tørv på plads
 • indspilsgreen er forbeholdt indspil og chipping

Putting Green:

 • det er ikke tilladt at øve indspil og chipping på putting-greenen ved klubhus
 • flag skal løftes med hånden
 • bold i hul må ikke løftes med putter/jern
  • må ikke betrædes ved sne/frost

Klubhus, omklædningsrum, bar, restaurant og terrassen:

 • det er kun tilladt at færdes med rengjorte sko eller golfsko med softspikes
 • det er ikke tilladt at bære caps, hue eller hat i bar og restaurant
 • udstyr, bags, køller, trolleys må ikke bringes ind i klubhus, bar og restaurant samt i mellemgangen mellem terrasse og gård
 • bags og trolleys må ikke medbringes på terrassen men skal parkeres på bag-parkering bagved starterhuset
 • rygning er ikke tilladt indendørs
 • skabe i omklædningsrummene skal dagligt tømmes efter brug
 • flasker og glas må ikke medbringes i omklædnings- og saunarummene